Directe actie

You are currently browsing the archive for the Directe actie category.

BAAS IN EIGEN BUIK!

Ja, je leest het goed. Baas in eigen buik, dat is wat wij vrouwen willen, zijn en eisen. Maar om deze keuzevrijheid te behouden, is het nog altijd hard nodig om actie te blijven voeren. Want wie denkt dat abortus in Nederland wel goed geregeld is, kan nog weleens van een koude kermis thuiskomen.

Conservatieve krachten

Onder druk van conservatieve christelijke partijen en organisaties wordt er de laatste tijd namelijk weer stevig gerommeld met de abortuswetgeving. Zo kreeg de christelijke lobby het tijdens de laatste coalitie- onderhandelingen voor elkaar om de juridische kaders voor het verstrekken van de abortuspil drastisch te veranderen. Tegelijkertijk positioneren fundamentalistische organisaties als Schreeuw Om Leven en VBOK (vereniging ter bescherming van het ongeboren kind) zich onder valse voorwendselen als hulpverleners en adviseurs. Die positie misbruiken zij om vrouwen, die voor een moeilijke keuze staan, onder sterke emotionele druk over te halen om de zwangerschap niet af te breken.

DUS, WEER De straat op!

Na jarenlang actie voeren dachten de Dolle Mina’s dat zij in Nederland voor eens en altijd het recht op abortus hadden verworven. Maar 40 jaar later moeten wij, de Dolle Mollies – een bonte verzameling vrouwen, mannen en alles wat daartussen zit – deze strijd nog steeds leveren.

Op 12 december gaan we de straat op, om te vertellen over de ingrijpende veranderingen rond de abortuswetgeving. En condooms uitdelen omdat het voorkomen van een abortus altijd beter is.

Bovendien loopt Schreeuw Om Leven die dag in Amsterdam een kruistocht tegen abortus. Wij zullen aanwezig zijn om een tegengeluid te laten horen. En om duidelijk te maken dat we hen niet de ruimte geven om hun intolerante inperkingen en acties tegen het zelfbeschikkingsrecht van de vrouw te kunnen tentoonspreiden!

Op zaterdag 12 december demonstreren wij voor het recht op abortus en keuzevrijheid van de vrouw. En dat is nodig! Want ook in Nederland proberen conservatieve christelijke partijen en organisaties deze rechten te ondermijnen. Zo lobbyt de Christenunie in de Tweede Kamer voor inperking van het recht op abortus en proberen fundamentalistische organisaties zoals Schreeuw om Leven en VBOK (vereniging ter bescherming van het ongeboren kind) voet aan de grond te krijgen als adviseurs en hulpverleners.

Schreeuw om Leven loopt op 12 december in Amsterdam een kruistocht tegen abortus. Dit willen wij niet ongemerkt voorbij laten
gaan. Wij gaan die dag ook de straat op om een sterk tegengeluid te laten horen. Want iedere vrouw heeft het recht in alle vrijheid haar keuzes te maken.

Wees strijdbaar en solidair!
Kom ook!

DEMONSTREER MEE!
zaterdag 12 december
13.00 uur op de Dam in Amsterdam
Dit is slechts een selectie van acties tegen de wakes die vorig jaar in verschillende steden zijn gehouden. Zonder mensen te kort te willen doen hebben we er enkele als voorbeeld in inspiratie uitgekozen om hier te vermelden:

_____________________________________________________________________________________

Utrecht:

Vandaag heeft de actiegroep ‘de Breinaald’ de avondwake van ‘Schreeuw om Leven’ aan de Biltstraat 405 in Utrecht verstoord. Ze deden dit door boterzuur en water over de pamfletten heen te gieten.
Hiermee willen zij voorkomen dat vrouwen, en ook mannen, die voor een moeilijke beslissing in hun leven staan, met anti-abortus propaganda worden lastig gevallen.

Schreeuw om Leven is een groepering die strijdt tegen het recht van vrouwen op een veilige legale abortus en deze avond bij veel abortusklinieken door heel Nederland wakes houdt. Hun strijd voeren ze op een vaak intimiderende en bedreigende manier; zo verstuurden zij enkele weken geleden nog kleine plastic foetussen op huis aan huis basis en drukken zij borden met shockerende afbeelding in het gezicht van vrouwen die naar de klinieken gaan. Volgens actiegroep de Breinaald is de beslissing om een abortus te ondergaan een moeilijke en persoonlijke keuze, met veel ongewilde emoties. Op zo’n moment gecronfronteerd worden met mensen die op agressieve wijze hun levensbeschouwing aan anderen op willen leggen maakt het nog moeilijker om tot een juiste keuze te komen voor jezelf.
Bob van ‘de Breinaald’: “Het is belachelijk dat dit soort christenfundamentalisten voor anderen willen bepalen wat zij wel of niet met hun lichaam mogen doen en hoe zij hun leven moeten leiden. Bovendien zou een verbod op abortus het niet stoppen, maar de illegaliteit (‘de breinaalden’ van weleer) in duwen met alle gevolgen en gezondheidsrisico’s van dien. Kinderen ongewenst geboren laten worden kan voor zowel die kinderen als hun ouders tot grote (psychische) problemen leiden.”

‘De Breinaald’ beschouwt het zelfbeschikkingsrecht van mensen, en in dit geval met name vrouwen, over hun eigen lichaam als een belangrijk en met veel moeite veroverd recht, en verzet zich tegen pogingen dit recht af te breken. De acties van ‘Schreeuw om Leven’ vormen hierbij ernstige uitwassen, maar ook de betuttelende neigingen van dit kabinet baren zorgen.

Actiegroep De Breinaald
________________________________________________________________________________

Leiden:

In Leiden stonden pro-choice en anti-abortusactivisten vanaf 18 uur in twee aparte vakken aan de overkant van de abortuskliniek. De politie had voor de vakken gekozen om de demonstranten gescheiden te houden. Dit vanwege aanvaringen in de voorgaande jaren. De politie was nadrukkelijk aanwezig, ook de stillen. Het aantal pro-choice-demonstranten bedroeg 10-15 mensen. Schreeuw om Leven had groot uitgepakt en stond met 20-25 mensen, waaronder de landelijk voorzitter Bert Dorenbos.

Al snel viel de eerste arrestante aan de kant van pro-choice, omdat zij buiten het vak demonstreerde. Maar de rechtse christenen, die behalve tegen abortus ook fel tegen homoseksuelen zijn, konden niet geruisloos bidden en zingen. Ze werden continu overstemd door pro-choice met muziek, fluitjes en leuzen als “Christenfanaten, we blijven jullie haten”, “Baas in eigen buik” en “Het is stil aan de overkant”. Verder werd veelvuldig een verbastering gezongen op een lied dat door Ajax-supporters gezongen wordt. Dat gaat ongeveer zo: “De herdertjes lagen bij nachte, zij lagen bij nacht in het veld. Daar hoorden zij engelen zingen: Recht op abortus wereldwijd!!! Recht op abortus wereldwijd!!!”.

Ook droegen sommige pro-choice-activisten ludiek duivelshoorntjes op het hoofd. Dat was natuurlijk om de gesjeesde christenfundamentalisten te narren. Daarbij denkt Schreeuw om Leven daadwerkelijk dat pro-choice aangestuurd wordt door satan.

Veel voorbijgangers kwamen een praatje met pro-choice maken en maakten daarbij hun afschuw kenbaar over de christenfundamentalisten die abortus willen verbieden. Ook mensen die vanuit hun christelijke achtergrond moeite met abortus hebben, brachten begrip voor pro-choice op, ook al verschillen de meningen.

Al met al was het een ludieke bedoening dat duurde tot wel 24 uur.

__________________________________________________________________________________

Arnhem:

Ook in Arnhem is de jaarlijkse nachtwake van het gereformeerde Schreeuw om Leven voor de abortuskliniek verstoord door Pro-Choice Activisten. Zo’n 25 activisten hebben de liederen van de waken overstemd een spandoek uitgerold en later op de avond is er nog met waterbalonnen gegooid.

Ook in Arnhem is de jaarlijkse nachtwake van het gereformeerde Schreeuw om Leven voor de abortuskliniek verstoord door Pro-Choice Activisten. Zo’n 25 activisten hebben de liederen van de waken overstemd een spandoek uitgerold en later op de avond is er nog ludiek met waterbalonnen gegooid.

De druk is dit jaar weer behoorlijk opgevoerd. Een feit is echter dat de politie ook dit jaar weer met grotere getalen aanwezig was om de christenen te beschermen. Dit jaar is er helaas weer één arrestatie gevallen. Dit mag echter niet baten, want wij, de pro-choice activisten laten ons hier niet door uit het veld slaan! Dat mag ook niet, want de keuzemogelijkheid voor abortus is een recht, voor iedereen! Niet alleen in nederland, maar overal! Dit moeten wij beschermen!

Internationale Solidariteit, Recht op Abortus Wereldwijd!

Krijs om Keuze

(edit page)

Al meerdere jaren wordt er weer actief opgeroepen om een tegengeluid te laten horen tegen deze anti-abortus fundamentalisten. Ter inspiratie hier de oproep voor actie van vorig jaar met bijgaande info en wat foto’s.:

______________________________________________________________________

Oproep:

56100Elk jaar in december houdt de anti-abortus organisatie “schreeuw om leven” een demonstratie door het centrum van Amsterdam, en net als voorgaande jaren willen wij als pro-choice activisten deze gelegenheid aangrijpen om ook de straat op te gaan. Niet alleen omdat wij tegenwicht willen bieden aan de walgelijke praktijken en waandenkbeelden van deze fundamentalisten, maar vooral omdat wij ons zorgen maken over de politieke ontwikkelingen in Nederland (en rest van de wereld) als het op het recht op abortus aankomt.
Onder druk van de christelijke partijen word er gerommeld aan de basis van het Nederlandse abortusbeleid, terwijl een fundamenteel mensenrecht als het recht op een veilige en legale abortus niet ter discussie mag staan.

Kom daarom aanstaande zaterdag 6 december 2008 om 13.30 naar de Dam in Amsterdam en help het recht op abortus te verdedigen.

______________________________________________________________________

Uitgedeelde flyer en persbericht:

De vrouw beslist.

Een ongewenste zwangerschap is per definitie een moeilijke situatie. Juist in zo’n moeilijke situatie moet de vrouw die het overkomt zelf haar eigen beslissing kunnen nemen. In alle vrijheid en met alle steun waar zij behoefte aan heeft. Het gaat om háár lichaam en om haar toekomst. Als zij dat wil kunnen anderen haar hierbij helpen. Maar de kern van deze hulp moet zijn dat de beslissing ligt bij de vrouw die om hulp vraagt en niet bij de hulpverleners. Daar moet niet van afgeweken worden. Ook niet met dwang, betutteling, het aanpraten van schuldgevoelens enzovoort. De hulp moet uitgaan van háár vraag en niet van de religieuze, morele of politieke overtuiging van de aanbieder.

Helaas is dit lang niet overal de praktijk. In veel landen, ook binnen Europa, hebben vrouwen geen vrije keuze omdat zij geen toegang hebben tot legale, veilige abortus. Ook in Nederland wordt geprobeerd de mogelijkheid om een ongewenste zwangerschap af te breken aan te tasten, onder het mom van smoesjes als meer keuzemogelijkheden, meer tijd om na te denken, meer deskundige betrokkenheid enzovoort. Deze druk heeft echter maar één doel: minder toegang tot veilige legale abortus, minder keuzevrijheid en minder zelfbeschikkingsrecht voor de vrouw.

Vrouwen kunnen zelf beslissen! Baas in eigen buik!

Meer informatie is oa. te vinden op:

www.casa.nl
www.mybody.nl
www.seksualiteit.nl
www.stisan.nl
www.womenonwaves.org

Persbericht

Op 6 december 2008 demonstreren wij in Amsterdam voor het recht op abortus voor iedere vrouw. Wij geloven dat ieder meisje en elke vrouw in vrijheid moet kunnen kiezen haar zwangerschap af te breken, zonder druk te moeten ondervinden van buitenaf en met gepaste hulp. Onze overtuiging is dat ieder mens moet kunnen leven in vrijheid en het recht op zeggenschap over het eigen lichaam is daar een belangrijk aspect van.

Het recht op abortus bestaat nog steeds in veel landen ter wereld niet of onder zware beperkingen. Ook een heel aantal lidstaten van de Europese Unie behoort tot deze groep. In bijvoorbeeld Ierland en Malta is abortus verboden, in Polen en Portugal is deze slechts in zeer uitzonderlijke omstandigheden toegestaan.

Onze demonstratie vindt plaats juist op 6 december omdat diezelfde dag de streng-christelijke organisatie ‘Scheeuw om Leven’ een anti-abortus demonstratie loopt door de stad. ‘Schreeuw om Leven’ stelt dat er vanaf het moment van bevruchting sprake is van menselijk leven en derhalve abortus een schending van het recht op leven van de ongeboren vrucht is. Behalve het feit dat deze bewering pertinent onjuist is gaat ‘Schreeuw om Leven’ totaal voorbij aan de oorzaken van zwangerschap en de reden van het afbreken hiervan.

Ook op politiek vlak rommelt het. In Nederland is abortus is sinds de vroege jaren ‘80 van de vorige eeuw wettelijk gereguleerd. Met het aantreden van de Christen Unie in het huidige kabinet werd het recht op abortus door deze partij opnieuw op de politieke agenda geplaatst met het doel dit recht sterk in te perken. Organisaties zoals ‘Schreeuw om Leven’ en VBOK (Vereninging ter Bescherming van het Ongeboren Kind) voelen zich hierdoor gesterkt hun betuttelende, conservatieve standpunten in de samenleving te propageren.

Wij geven op 6 december een tegengeluid. Het recht op abortus moet worden
beschermd tegen conservatieve groeperingen en politieke partijen die
proberen deze verworvenheid van ons af te pakken.

Handen af van het recht op abortus!
Keuzevrijheid voor elke vrouw wereldwijd!

56179

56180

56181

56182

Newer entries »