Directe actie

You are currently browsing the archive for the Directe actie category.

1 Mei: Dag van Solidariteit en Verzet tegen het Kapitalisme


1 Mei is wereldwijd een dag van solidariteit en sociale strijd, met als inzet een vrije en solidaire samenleving. Die samenleving kunnen we echter alleen realiseren door onszelf vanonderop te organiseren, niet door te vertrouwen op de bestaande instanties. De staat beschermt immers de belangen van diegenen die profiteren van het kapitalisme: de banken, de grote ondernemingen en de welgestelden.

De overheid heeft zich diep in de schulden gestoken door de banken
overeind te houden. In plaats van bij de schuldigen – de banken en
andere instellingen uit de financiële wereld wil men hiervoor de
rekening bij ons neerleggen. De crisis wordt zo door parlementair rechts
én links als excuus gebruikt om keihard te snijden in de
gemeenschappelijke voorzieningen en de sociale zekerheid. Met de
installering van het kabinet Bruin 1 hebben we een voorlopige climax
bereikt voor wat betreft racistische en repressieve maatregelen en
asociaal beleid:

Studenten kunnen binnenkort alleen nog maar studeren als ze rijke ouders
hebben. Postbodes, werkers in de zorg en andere mensen verliezen hun
baan, om te worden vervangen door flexwerkers zonder behoorlijk
contract, die zelf ook weer slachtoffer zijn van het kapitalistische
systeem. Mensen met gesubsidieerde banen worden aan de kant gezet.
Huurders, uitkeringsgerechtigden en arbeiders worden stelselmatig beknot
in hun rechten. Migranten, vluchtelingen en moslims worden tot zondebok
gemaakt, terwijl de arme landen door het rijke westen worden uitgebuit.
Zo worden diverse groepen mensen tegen elkaar uitgespeeld en de
solidariteit tussen de mensen uitgehold. Publieke diensten als de zorg
en het openbaar vervoer worden tegen onze wil geprivatiseerd en
uitgekleed – en de prijzen stijgen de pan uit.

Dat accepteren wij niet! De crisis is niet ónze crisis, maar net als
eerdere crisissen, onlosmakelijk verbonden met het kapitalistische
systeem en de manier waarop de financiële wereld is georganiseerd. De
enige manier waarop deze crisis dus is op te lossen is door het
kapitalisme af te schaffen. Deze strijd moet van onderop worden
georganiseerd, op de werkvloer, op de scholen, in de wijken en op de
pleinen! Samen kunnen we vechten voor een radicaal andere samenleving,
gebaseerd op solidariteit en vrijheid!

Zie voor meer info: www.1mei.org

Pro-choice banner

Pro-choice banner


Read the rest of this entry »

** see below for English
Voor het recht op abortus en zelfbeschikkingsrecht van vrouwen wereldwijd

Zaterdag 11 december

13:00 uur Het Plein

Den Haag

Wij roepen iedereen op om op zaterdag 11 december actie te voeren voor het recht op abortus en keuzevrijheid van de vrouw. Want dat is nodig! Ook in Nederland proberen conservatieve christelijke partijen en organisaties deze rechten te ondermijnen. Zo lobbyen christelijke partijen in de Tweede Kamer voor inperking van het recht op abortus en proberen fundamentalistische organisaties zoals Schreeuw om Leven en VBOK (Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind) voet aan de grond te krijgen als adviseurs en hulpverleners. Op 11 december lopen christenfundamentalisten in Den Haag een kruistocht tegen abortus. Dit mag niet ongemerkt voorbij gaan. Ga die dag de straat op om een sterk tegengeluid te laten horen. Demonstreer, deel flyers uit, maak lawaai, hang een spandoek op! Want iedere vrouw heeft het recht in alle vrijheid haar keuzes te maken. Wees strijdbaar en solidair! Kom ook!

Zie ook de oproep van AFA Den Haag in post hieronder

*** English summary:

Call Out: The christian fundamentalists are going to march “for life” on the 11 of December in the Hague. This is an anti-abortion march that they do every year. We feel that something should be done to show that these kind of ideals have no place in our society. That is why we call out for actions during the demo – spread some pro-choice flyers, make noise (it’s a silent demo), do a banner drop – let your opinion be heard! Because every woman should have freedom in decisions about her body!

Zaterdag 11 december 13:00 uur, Het Plein, Den Haag

Check also the call out from AFA Den Haag in the post below

11-12-2010    Oproep voor decentrale acties voor het recht op abortus.

Anti Fascistische Actie (AFA) Den Haag roept op voor decentrale acties op 11 december, om actie te voeren voor het recht op abortus en keuzevrijheid van de vrouw. Want dat is nodig! Ook in Nederland proberen conservatieve christelijke partijen en organisaties deze rechten te ondermijnen. Zo lobbyen christelijke partijen in de Tweede Kamer voor inperking van het recht op abortus en proberen fundamentalistisch christelijke organisaties zoals Schreeuw om Leven en VBOK (Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind) voet aan de grond te krijgen als adviseurs en hulpverleners. Deze organisaties zijn niet alleen tegen het recht op zelfbeschikking van vrouwen, maar zijn ook erg homofobisch.

Op 11 december lopen christenfundamentalisten in Den Haag een kruistocht tegen abortus. Dit mag niet ongemerkt voorbij gaan. Ga die dag de straat op om een sterk tegengeluid te laten horen. Vorm een groepje en demonstreer, deel flyers uit, maak lawaai, hang een spandoek op! Want iedere vrouw heeft het recht in alle vrijheid haar keuzes te maken!

De christenfundamentalisten verzamelen om 13.00 uur op het plein in Den Haag.

SEE YOU ON THE STREETS!

http://www.afadenhaag.nl

info@afadenhaag.nl

Wij zijn deel van de Dolle Mollies, een anarcha- feministische groep uit amsterdam. We zijn gevraagd door de organisatie tijdens deze demonstratie het thema vrouwenstrijd op de kaart te zetten. Want 1 mei betekent voor ons vandaag de dag meer dan de klassieke arbeidersstrijd van de vorige eeuw.

Sommigen kennen ons wellicht van de protesten tegen de pro life fundamentalisten van afgelopen december. Maar in de afgelopen maanden hebben we ook verschillende infoavonden georganiseerd en gaan we zo nu en dan de straat op om de stad te versieren. We richten ons op verscheidene thema’s, zoals feminisme anno nu, feminisme binnen de anarchistische beweging en commerciële uitbuiting van het vrouwenlichaam.

Vrouwen zijn altijd sterk betrokken geweest bij arbeiders- en klassenstrijd. Een van de belangrijke keerpunten in de geschiedenis is bijvoorbeeld de strijd voor het verwerven van het algemeen kiesrecht geweest. Ook bijvoorbeeld in de Verenigde Staten hebben vrouwen een belangrijke rol gespeeld bij het afschaffen van de segregatie.

De klassenverdeling zoals die ooit was is niet meer zo eenvoudig in bezitters en arbeiders te verdelen. De scherpe lijnen zijn minder zichtbaar. Nieuwe klassen ontstaan.

Wij zien een nieuwe klasse, een groep emancipeerde, hoogopgeleide vrouwen, geboren na de tweede feministische golf, opgegroeid met alle verworven voorrechten. Zij claimen hun positie op de arbeidsmarkt en carrière maken neemt hierbij een belangrijke plek in. De andere zijde van deze medaille is dat daardoor een groep minder kansrijke vrouwen in een nieuwe onderklasse belandt. Zij passen op de kinderen en zij doen het huishouden.  De ene vrouw staat zo, letterlijk, in dienst van de ander. Wij, dolle mollies, weigeren mee te gaan in deze verwrongen vorm van feminisme, waarbij de emancipatie en bevrijding van de een mogelijk wordt gemaakt door de onderdrukking en uitzichtloze situatie van de ander. Wij willen wel benadrukken dat niet de ‘powerfeminist’ het probleem is, het probleem is het PATRIACHAAT! Het patriarchaat dat de sekseverhoudingen determineert, het patriarchaat dat iedereen in een bepaalde genderrol probeert te dwingen, het patriarchaat dat mannen nog altijd vertelt dat zij superieur zijn.

Op dit moment staan we op een plek waar vaak vrouwen lastig gevallen worden. Ondanks de zogenaamde voltooide emancipatie en het idee dat de feministische strijd succesvol gestreden is zijn tunnels zoals deze, donkere steegjes en parken nog steeds onveilig. Ze worden gemeden, vrouwen trekken een broek over hun rokje aan als ze ’s nachts alleen naar huis fietsen. Dit soort maatregelen leren we onszelf nog steeds aan, en worden als normaal ervaren, om onszelf te beschermen. Nog steeds heerst het idee dat vrouwen een bepaalde mate van bescherming nodig hebben en wordt het als galant gezien als een man een vrouw naar huis fietst. Ook deze vorm van  positief paternalisme houdt de status quo in stand.

De door de overheid geïnitieerde en maatschappelijk geaccepteerde oplossing wordt geboden in de vorm van camera’s en smeris op elke straathoek. Ook deze tunnel is ‘veiliger’ gemaakt door het ophangen van camera’s. Maar wij geloven niet in symptoombestrijding, die past in een individualistische samenleving. Een echte oplossing ligt niet in het beveiligen van de samenleving, maar in een radicale mentaliteitsverandering, het creëren van een collectief verantwoordelijkheidsgevoel. Alleen als we het patriarchaat en het kapitalistisch systeem verwerpen kan iedereen ’s nachts gewoon naar huis fietsen. Alleen dan heeft iedereen gelijke kansen en kan een ieder op een persoonlijke, waardige manier bijdragen aan een normale samenleving.

WEG MET HET PATRIACHAAT!!!

CAMERA’S MAKEN DE STRAAT NIET VEILIG. WIJ WEL!!!

Voor een radicaal andere samenleving!

Op de valreep willen we jullie nog wijzen op deze demo en het daarbij behorende avondprogramma.

Wij zijn solidair met iedereen die strijdt tegen uitsluiting, onderdrukking of uitbuiting. Met als doel: een vrije, solidaire samenleving, wereldwijd.

Solidair met mensen die door de crisis hun inkomen verliezen en uit hun huizen worden gezet.
Terwijl de staat de banken redt, worden mensen aan hun lot overgelaten. De sociale bescherming van werknemers wordt uitgehold, het sociale huurstelsel wordt afgebroken, publieke diensten worden geprivatiseerd. Het wordt tijd om ons te organiseren, verzet te bieden en het lot in eigen handen te nemen

Solidair met iedereen die werkt en uitgebuit wordt, ongeacht of diegene over de ‘juiste’ verblijfspapieren beschikt.

Solidair met de schoonmakers die vaak als uitzendkrachten werken of anderszins onzekere arbeidsomstandigheden opgelegd krijgen.

Solidair met werknemers wereldwijd: Wij steunen arbeiders, boeren en armen in hun strijd tegen de rijken en tegen “onze” bedrijven als Shell, ING en Unilever die hun grondstoffen en arbeid roven.

En zeker ook voor een solidaire samenleving waar niet het recht van de sterkste bepaalt wie een beroep mag doen op vrijheid van meningsuiting en wat je op je hoofd of om je lijf mag dragen. Waar iedereen zichzelf kan zijn: vrouw, man, homo, hetero en alles daar tussen in en waar men niet moet voldoen aan (door blanke mannen) opgelegde normen en waarden.

Daarom roept een verbond van arbeiders, schoonmakers, levensliefhebbers, kunstenaars, (bewust) onaangepasten, feministen, antikapitalisten, socialisten en anarchisten iedereen op om dit jaar naar Nijmegen te gaan om de 1e mei te vieren en op te komen voor een samenleving die gebaseerd is op zelforganisatie en solidariteit.

1 mei iedereen vrij!

Mondiale bestaanszekerheid
open grenzen voor alle mensen
Stop de repressie en controlewaan
Stop privatisering en afbraak sociale voorzieningen
Vrijheid en welvaart voor iedereen!

Meer info: www.1mei.org ook wat het avondprogramma betreft

Dat internationale vrouwendag en feminisme niet puur een vrouwelijke aangelegenheid is, bewijzen wel een aantal feministische mannen in Utrecht.

Zie hieronder het stukje wat ook op indymedia verschenen is:

Internationale vrouwendag een beetje gevierd in Utrecht met het plakken van posters

Sinds jaar en dag is 08 maart in Utrecht een heugelijke dag. Voorheen altijd discussies, feest, films, feministische optocht in de stad en de gebruikelijke discussies met mannen die zich buitengesloten voelden. Ooit waren er ook nog mannenstrijdgroepen actief die het anarchistische feminisme in woord en daad ondersteunde. Feminisering van de samenleving dat was een goede opstart naar een samenleving die ontdaan zou zijn van macht, geweld, oorlog, honger en onderdrukking. Om internationale vrouwendag in ere te houden en om te laten weten dat deze strijd nog steeds gevoerd moet worden, hebben enkele mannen het idee opgevat om posters te plakken in het centrum van Utrecht. Naast deze kleine solidariteitsactie roepen wij op om het komende jaar ook actief te zijn op het gebied van feminisme en mannenstrijd.

Vanaf 13uur verzamelden zo’n 100 pro-choice activisten zich op de Dam. We ontvouwden de spandoeken, startte de muziek en begonnen met het uitdelen van flyers én condooms.

De christenfundies blijken ook onze oproep goed gelezen te hebben en kwamen ook prompt om 13uur, inlcusief een stapel ’stop abortus nu’ borden en andere propaganda.

Onze muziek werd afgewisseld met leuzen geroep en een aantal sprekers. Passanten waren vrijwel allemaal geshockeerd over de pro-life demonstratie en er sloten zich zelf enkele mensen aan bij de pro-choice optocht.

De pro-choice groepen waren zeer divers. Van Dolle Mollies tot abortusartsen en verplegend personeel, kinderen en de ‘oude’ Dolle Mina’s.

Vanaf de aankomst op de Dam was het duidelijk dat de politie, die overigens was uitgerukt met 5 ME-wagens, 4 stillen-wagens en tientallen ‘gewone’ agenten, was gekomen om de pro-life demonstratie te ‘beschermen’. Dit betekende dat de Dolle Mollies werden omsingeld door de smeris en ons op 30 meter van de fundies hield.
Het is duidelijk dat de schreeuw om leven mensen hun vertegenwoordigers in het kabinet hebben en daardoor de steun van politie en justitie.
Maar wij hebben ons niet laten kennen. Op verschillende punten hebben de Dolle Mollies de smeris laten zweten door onverwachts door te lopen, om te draaien of te gaan rennen. En met succes, want toen de pro-life mensen de keizersgacht-kerk binnengingen, braken de Dolle Mollies langs een politie-linie heen en lukte het uiteindelijk toch om hen duidelijk te maken wie wij zijn en wat wij vinden.

Ondanks de goede stemming waarin mensen op elkaar letten heeft de politie toch 3 mensen weten op te pakken. Zij waren wederom erg hardhandig met de pro-choice mensen. Zo werd 1 vrouw hardhandig op de grond gesmeten door 3 stillen! Meer info over hen zal volgen…

Tot slot willen de Dolle Mollies haar mede-activistes/en bedanken die de trappen naar de kerk dermate besmeurd hadden met bloed-rode verf dat de pro-life mensen via een zij-ingang naar binnen moesten.
Vanaf de andere kant van de gracht hebben wij erg genoten van de op hun knieën schrobbende christenen.

Iedereen die er was, bedankt! en de Dolle Mollies laten spoedig weer van zich horen!!!

Persbericht 12-12-2009

Op 12 december 2009 demonstreren wij, de Dolle Mollies, in Amsterdam voor het recht op abortus voor iedere vrouw. Wij geloven dat ieder meisje en elke vrouw in vrijheid moet kunnen kiezen haar zwangerschap af te breken, zonder druk te moeten ondervinden van buitenaf en met gepaste hulp. Onze overtuiging is dat ieder mens moet kunnen leven in vrijheid en het recht op zeggenschap over het eigen lichaam is daar een belangrijk aspect van.

Onze demonstratie vindt juist plaats op 12 december omdat diezelfde dagde streng-christelijke organisaties ‘Scheeuw om Leven’ en Christenen voor de Waarheid (CFT) een kruistocht tegen abortus lopen door Amsterdam. ‘Schreeuw om Leven’ stelt dat er vanaf het moment van bevruchting sprake is van menselijk leven. Daarom is abortus volgens hen een schending van het recht op leven van de ongeboren vrucht. Behalve het feit dat deze bewering pertinent onjuist is gaat ‘Schreeuw om Leven’ totaal voorbij aan de oorzaken van zwangerschap en de reden van het afbreken hiervan.

Het recht op abortus bestaat nog steeds in veel landen ter wereld niet of onder zware beperkingen. Ook een heel aantal lidstaten van de Europese Unie behoort tot deze groep. In bijvoorbeeld Ierland en Malta is abortus verboden, in Polen en Portugal is deze slechts in zeer uitzonderlijke omstandigheden toegestaan.

Juist nu is het ook in Nederland op politiek vlak onrustig. Abortus is sinds de vroege jaren ‘80 van de vorige eeuw wettelijk gereguleerd. Maar met het aantreden van de Christenunie in het huidige kabinet is het recht op abortus opnieuw op de politieke agenda geplaatst, met als doel dit recht sterk in te perken. Als gevolg hiervan wordt op dit moment een voorstel in de Tweede Kamer behandeld over het beperken van de uitgifte van de abortuspil. Ook ijvert de Christenunie voor extra subsidies voor bijvoorbeeld de anti-abortusorganisatie VBOK (Vereninging ter Bescherming van het Ongeboren Kind). Daarbij wordt beweerd dat de VBOK een neutrale hulpverleningsorganisatie is, terwijl ook bijvoorbeeld het Nederlands Genootschap van Abortusartsen (NGA) duidelijk stelt dat dit niet zo is.

Organisaties als ‘Schreeuw om Leven’ en VBOK voelen zich door de recente ontwikkelingen gesterkt hun betuttelende, conservatieve standpunten in de samenleving te propageren. Zij misleiden zwangere vrouwen door zich als abortuskliniek te adverteren in de Gouden Gids. Ook is de VBOK bijvoorbeeld reeds jarenlang actief als ‘voorlichter’ op basisscholen, waarbij kinderen worden geïndoctrineerd met het idee dat abortus moord is. Daarnaast worden kinderen vanuit bepaalde basisscholen als collectanten ingezet om geld in te zamelen voor VBOK.

Wij geven op 12 december een tegengeluid, onder meer met het uitdelen van flyers en condooms. Het recht op abortus moet worden beschermd tegen conservatieve groeperingen en politieke partijen die proberen deze verworvenheid van ons af te pakken.

Handen af van het recht op abortus!Keuzevrijheid voor elke vrouw wereldwijd!

De Dolle Mollies

Vandaag hebben we als opwarmertje voor aankomende zaterdag alvast een kleine bescheiden actietje gedaan. Onderstaande buurtbrief hebben we verspreid om bewoners op te roepen een gemakkelijk en ludiek tegengeluid te laten zien, als de anti-abortus fundies door hun straat lopen.

Beste bewoners van de Keizersgracht,

Op a.s. zaterdag 12 december demonstreren wij voor het recht op abortus en keuzevrijheid van de vrouw. En dat is nodig! Op deze dag namelijke, zal de fundamentalistisch- christelijke organisatie Schreeuw om Leven hun jaarlijkse anti- abortus herdenkingstocht door de binnenstad van Amsterdam lopen. Tijdens deze tocht, die o.a. via de Keizersgracht naar de Keizersgrachtkerk zal gaan, propageert deze organisatie openlijk haar anti- abortus standpunt door o.a. met tekstborden en met uitvergrote en misleidende foto’s van ongeboren foetussen te lopen.

Naast deze openbare optocht is Schreeuw om Leven, net als organisaties als de VBOK (Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind) ook erg actief in de ondoorzichtige politieke lobby. En met het aantreden van de Christenunie in het huidige kabinet, is het recht op abortus in Nederland opnieuw op losse schroeven komen te staan. Zo wordt er op dit moment een voorstel in de Tweede Kamer behandeld over het beperken van de uitgifte van de abortuspil. Ook is de onneutrale VBOK gevraagd als adviseur bij de ontwikkeling van abortus richtlijnen. Bovendien misleiden dergelijke pro-life organisatie zwangere vrouwen door zich in de Gouden Gids te adverteren als abortuskliniek.

Wij, de Dolle Mollies- een bonte verzameling vrouwen, mannen en alles wat daartussen zit – organiseren daarom een tegengeluid. We demonstreren vóór het recht op abortus en keuzevrijheid van de vrouw. En om duidelijk te maken dat we hen niet de ruimte geven om hun intolerante inperkingen en acties tegen het zelfbeschikkingsrecht van de vrouw tentoon te spreiden.

Aan u als bewoner van de Keizersgracht, zouden we willen vragen om op 12 december uw steun voor het recht op abortus kenbaar maken. Dit kunt u doen door bijvoorbeeld een roze of paarse vlag / stuk stof, of een regenboogvlag uit te hangen.
En natuurlijk bent u van harte welkom om aan te sluiten bij onze tegendemonstratie, en uw stem te laten horen voor het zelfbeschikkingsrecht van de vrouw.

Met vriendelijke Groeten,

De Dolle Mollies

« Older entries